Noteikumi

  • Ievērot (sporta objekta) Daugavas sporta nama/Bērnu un jauniešu basketbola skolas “Rīga” iekšējos drošības un kārtības noteikumus lielajā baseinā un mazajā baseinā.
  • Iepazīstināt vecākus ar skolas peldētapmācības programmu. Vecuma grupām: 2-7 gadi, 7-15 gadiem, 15-17 gadiem.
  • Rūpīgi un uzmanīgi iepazīties ar līguma noteikumiem, pirms distances līguma apstiprināšanas/parakstīšanas klātienē.
  • Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Vecāks var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv
  • Skolas, izglītojamā un vecāku pienākumi - pildīt līguma noteikumus, savstarpēji informējot par izmaiņām līgumā noteiktajā kārtībā.
  • Savlaicīgi veikt ikmēneša maksu līdz līgumā noteiktajam datumam. Neapmeklētās nodarbības slimības vai citu iemeslu dēļ uz nākamo mēnesi netiek pārceltas vai kompensētas, kā arī nauda par apmaksāto mēnesi netiek atgriezta.
  • Abām pusēm pastāv līguma atteikuma tiesības. Skatīt līguma punktus, kādos gadījumos tās pastāv.
  • Ja līdz līgumā noteiktajam datumam nav veikta apmaksa, skola nosūta brīdinājumu uz vecāku norādīto e-pastu. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā no brīdinājuma nosūtīšanas brīža rēķins netiek apmaksāts, izglītojamais no skolas tiek izslēgts. Skolai ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to vecākam līgumā norādītajā e-pastā.
  • Skola apņemas ievērot privātuma politiku saskaņā ar LR likumdošanas tiesību aktiem.